Vi kan beskytte oss mot mot koronaviruset

Vi lever i en forgiftet verden som er roten til mange sykdommer. Farlige kjemikalier og andre gifter som forurenser, finner sin vei i drikkevannet, i jord, luft og mat. Disse farlige stoffene blir ofte lagret i våre legemer. Senere kan de føre til alvorlige sykdommer og plager av forskjellig slag. Dessuten er vi under konstant påvirkning av farlige strålinger. Vi opplever også farlige epidemier og mange typer smittsomme sykdommer.

Historien kjenner til flere pandemier (epidemier som går over hele jorden). Koronaviruset er bare en av dem: Spanskesyken (1918-1920) hvor nærmere 100 millioner døde. I Norge døde 15.000 mennesker. Asiasyken (1957-1958): Èn til to millioner mennesker døde av den. Hongkongsyken (1968–1970) krevde også én til to millioner menneskeliv.

Frykt er en åndsmakt fra djevelen. Det er motstykke tiltro. Er du bundet av fryktens ånd, kan du ikke tro. Betegnelsen «Frykt ikke» er nevnt 75 ganger i Bibelen, 52 ganger i Det gamle testamentet og 23 ganger i Det nye testamentet. Jo mer vi snakker om frykt, dess mer blir vi bundet av denne åndsmakten. Den kan da sette seg fast dypt nede i vårt hjerte. Vi bør heller tale om Guds allmakt og om troens muligheter:

«Alt er mulig for den som tror.»
Mark 9:23

Koronaviruset finner vi beskrevet blant de sykdommer som kom under «lovens forbannelse» (5 Mos 28:22). Jesus kjøpte oss fri fra dem alle:

«Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.»
Gal 3:13

Er du angrepet av dette viruset, bekjenn hans seier over dette viru- set, og det kan dø. Jesu blod renser fra alle typer sykdommer. Tro det og takk for det – og bekjenn denne sannheten mange ganger høyt for deg selv – daglig.

Du som ikke er angrepet av viruset og vil leve under Guds beskyttelse, skal gjøre det samme. Guds ord er bærer av Guds kraft, for de kommer fra ham:

«Min sønn! Akt på mine ord, og bøy øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte!
For de er liv for hver den som finner dem, og legedom til hele hans legeme».
Ord 4:22

Her er fire viktige punkter: Vi skal gi akt på Guds ord og bøye oss for ordets sannhet. Ordet skal ha en sentral plass i våre liv – ikke vike fra våre øyne (leses, pugges, studeres). Da blir ordet bevart og blir plantet dypt i våre hjerter. Da først kan ordet begynne å produsere «liv» og gi «legedom til hele hans legeme». Paulus sier at Guds ord «virker med kraft i dere som
tror»
(1 Tess 2:13).

På det fysiske plan kan vi forebygge syk- dommer ved å leve sunt og spise sunn og allsidig mat. Vi må passe på hva vi spiser og drikker – og hvor vi ferdes. Men uansett hva vi gjør kan vi ikke helt unngå den globale forurensningen. Hva kan vi gjøre i en slik vanskelig situasjon som vi står i i dag? Hva sier Guds ord?

Hva kan vi gjøre for å beskytte oss mot sykdommer, virusepidemier og pandemier?

For det første: Fornuftig beskyttelse. Vi kan beskytte oss mot å bli smittet ved god hygiene og ved å holde oss borte fra smittekilder. I mange områder av verden er miljøet så forurenset at det kan bli vanskelig å unngå å bli «besmittet» av skadelige stoffer. Her gjelder det å ha god informasjon og gjøre det beste vi kan.

For det andre: Naturlig beskyttelse. Normalt sett kan man beskytte seg selv ved å spise sunt, mosjonere og tilføre seg god medisin. Her kan vi snakke om både skolemedisin og naturmedisin. Men mot koronaviruset fins det for tiden knapt noen medisin. Det vil trolig snart være på trappene ettersom mange forsker på koronaviruset.

For det tredje: Åndelig beskyttelse. Vi kan beskytte oss ved å be Gud være vårt vern – altså åndelig beskyttelse. I denne artikkelen fokuserer jeg på troen på Guds løfter om beskyttelse, bønn og bekjennelse av løfter fra Bibelen. Har vi glemt at Bibelens mange løfter (i alt ca. 7200!) inneholder løfter om beskyttelse fra farer, ulykker og sykdommer? I kirkebønnen som Den norske kirke benytter seg av, står det:

«Bevar og velsign vår konge og hans hus, stortinget, kongens råd og all vår øvrighet.»

Gud gjør ikke forskjell på folk. Kan han bevare kongen og hans hus, kan han også verne den som med et åpent sinn søker ham i tro. Her er nøkkelen: tro på Guds løfter utløst gjennom tro, bønn og bekjennelse av Guds uforanderlige løfter.

Kraften ved troen og bekjennelsen av Guds løfter om beskyttelse kan drepe koronaviruset straks det kommer nær ditt legeme.

Koronaviruset – et endetidstegn

I endetidsboken min, Snart kommer Jesus, har jeg 35 forskjellige endetidstegn, slik Bibelen helt klart beskriver. I Lukas 21:7 spør disiplene om tegn på hans gjenkomst. Jesus gir dem konkrete svar. Her ramser Jesus opp en rekke blant folk og nasjoner, hendelser i naturen, både på jorden og i universet. Ett av tegnene er «pest» (gresk: loimos, pest). Han nevner flere ting, blant annet: «Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder …,» altså pandemi (Luk 21:11). Det har alltid vært jordskjelv, pest og hunger- katastrofer, kriger, ekstremvær og andre endetidstegn. Det som er spesielt nå er at de nå øker kolossalt i om- fang og at de alle kommer samtidig.

I Bibelen er 27 prosent av innholdet profetisk. Det er bare budskapet om frelsen som er nevnt flere ganger enn det profetiske. Da Jesus kom til jor- den første gang, gikk omkring hundre profetier i oppfyllelse – til minste detalj. Når profetiene ble så nøyaktig oppfylt ved hans første komme, vil selvsagt profetiene som har med hans andre komme også bli oppfylt til minste detalj. Profetiforskere mener at 318 profetier står i kø for å bli oppfylt ved Jesu annet komme. Rent profetisk går vi en spennende, men tøff tid i møte. Det er viktig å være rede, for opprykkelsen kan skje når som helst.

Vis mer