Hvorfor ringer folk til vårt kontor?

Hver uke mottar vi ofte over tusen telefoner til vårt kontor. Og hver måned mottar vi rundt tusen e-poster og brev. Nærmere 10.000 ringer til Telekirken i året. Vi gleder oss over disse tallene.

Når vi ser resultatene av våre telefonsamtaler, spør vi: Hvem ringer til oss – og hvorfor ringer de? Folk ringer av forskjellige årsaker. Her er to hovedkategorier.

1. De som er syke og vil bli friske

MJL sitt varemerke er forbønn for syke. Helt fra starten i 1990 har vi forkynt budskapet om at evangeliet har to sider, to bein å stå på: Frelse og helse. Profeten Jesaja forkynte at Jesu død både ville føre til soning for all synd så vel som betaling for all sykdom. «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret … Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:4–5)

Merk at Jesaja ser på Jesu død som allerede gjort, et «profetisk perfektum». Det gir troen hvile. GJORT er det motsatte av GJØR. Både frelse og helbredelse er noe som er gitt, noe som er FERDIG – ikke noe som skal «produseres» av oss selv. Dette forkynner vi og dette praktiserer vi. Derfor ringer folk. Jesu seiersrop: «Det er fullbrakt!» betyr at ALLE synder og ALLE sykdommer er betalt for. Absolutt alle! Satt på spissen: Sykdommene har egentlig ikke lenger RETT til å være i våre legemer! De er fiender av evangeliet, helse og fremgang.

Jesus døde ikke for alle synder og noen sykdommer, men for alt og for alt i alle! Derfor vil han helbrede alle syke og fri oss fra alle sykdommer – hvor som helst, når som helst, hva som helst og hvem som helst. Derfor sier Paulus: «Han som ikke sparte sin Sønn. Men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss ALLE TING med ham?» (Rom 8:32) Med evangeliet i hånda kan vi med stor frimodighet be Gud om helbredelse! Kan han si imot? Absolutt ikke! Skulle Gud nekte å gi oss det, må det være på grunn av feil hos oss selv, slik Jesu disipler opplevde det (Mat 17:14–21), eller motstand mot helbredelsespredikanten (Mark 6:1–6). Eller Gud velger å ta oss hjem, «gammel og mett av dager» – og «helbreder» oss gjennom en seierrik død – og rett inn i herligheten! (1 Mos 15:8; Joh 11:4; Fil 1:21)

Dette proklamerer vi – og dette skaper tro og håp hos de syke som leser hva vi skriver og hører det vi forkynner. Og resultatene uteblir ikke. Bladet Legedom er fylt med vitnesbyrd om Guds storhet.

2. Noen ringer for å forebygge sykdom

Noen ringer fordi de vet at det fins virus og bakterier rundt oss på utsiden, og et svakt og forgjengelig legeme på innsiden. Som vi forsikrer hus og bil og våre liv, vil mange bygge åndelige beskyttelsesmurer rundt seg. Fallet i Edens hage svekket menneskene og dødens nedbrytende krefter tærer på oss hele tiden – hvis vi ikke gjør noe med det, møter denne negative kraften med Jesu oppstandelseskraft (Rom 5:12; Fil 3:10).

Hva kan vi gjøre? I boken min «Evangeliet om Guds beskyttelse» fremsetter jeg elleve sider ved Guds kraft som Bibelen taler om. En av dem er Guds kraft som bevarer oss fra å bli syke. Guds kraft kan bremse aldersprosessen og bevare oss fra alle slags sykdommer. Ett av de mange bibelvers om Guds beskyttelse er følgende: «Dere skal tjene Herren, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg.» (2 Mos 23:25) Hvordan gjør Gud det? Han gjør det gjennom kraften i Guds ord og løfter: «Han sendte sitt ord og helbredet dem.» (Sal 107:20) Bibelen er et stort medisinskap av evige, kraftfulle løfter som vi trenger å ta til oss av. Her fins det mange ubrukte ressurser!

Hvordan anvende denne siden av Guds kraft? Jeg har funnet frem til «Det guddommelige triangelet»: 1. Les Ordet eller løftene som du bygger din tro på. 2. Meditér over Ordet og studér det med mye takk og bønn til det setter røtter og blir en del av deg selv. 3. Proklamér Ordet høylytt flere ganger om dagen. «Med munnen bekjenner en til frelse.» (Rom 10:10)

I tillegg kommer bønnens våpen. Kong David ba om Guds beskyttelse slik at han kunne få leve lenge: «Han bad deg om liv, og du gav ham det, et langt liv for evig og alltid.» (Sal 21:5)

Flere og flere har begynt å benytte seg av denne hellige metoden. Hvor lenge vi skal leve – og kvaliteten på livet vårt, kan vi til en viss grad bestemme selv. Guds medisin mot sykdom og kraft til å leve lenge ligger i denne sannheten: Lese Guds løfter, meditere over dem og bekjenne sannheten. Her er løftet: «Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid og dets blad visner ikke.» (Sal 1:3)

Og forbønn. «Et rettferdig menne­ skes bønn har stor kraft og virkning.» (Jak 5:16)

Derfor ringer mange til vårt kontor. De vet at Gud har salvet meg med evangelistgaven og gaven til å be for syke. Mange ønsker å motta kraft gjennom denne kanalen, både til helbredelse og mottagelse av kraft til å bli bevart fra å bli syke. Det er ikke mine ord. Gud selv har sagt det: «Jeg er Herren, din lege.» Du kan også gjøre det ved å koble deg på:

Ring (tlf 381 500 50) for forbønn for å bli frisk. Ring for forbønn for å bli bevart fra å bli syk.

Og velkommen til forbønn på senteret! Her fins
det i tillegg en helbredende atmosfære!

Vis mer