Derfor må Jesus komme tilbake.

Hvorfor må Jesus komme tilbake til jorden? Hvorfor lar ikke bare Gud himmel og jord forgå, for deretter å dømme verden og introdusere evigheten?

Etter at Jesus hadde virket på jorden i tre og et halvt år, velsignet han sine disipler og ble løftet opp til himmelen. Vi kaller det Jesu himmelfart. Rett etterpå sto med ett to engler sammen med disiplene. De sa til dem: «Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. » (Apg 1:11) Det har vært kirkens budskap til alle tider. Jesus skal komme tilbake for å dømme verden. I dag skal vi stille spørsmålet: Hvorfor må Jesus komme tilbake?

1. Jesus må komme tilbake for å oppfylle de mange løftene i Bibelen om hans komme. Det fins over hundre løfter om at Jesus, Messias, skulle komme til jorden første gang. De ble alle nøyaktig oppfylt. Det fins 318 løfter om at Jesus skal komme tilbake i Det nye testamentet. Først vil han komme usynlig for det blotte øyet for å hente de troende hjem til seg i himmelen. Sju år senere vil han komme synlig tilbake for å dømme verden.

2. Jesus lærte at han skulle komme tilbake. Han forkynte flere ganger at han skulle komme tilbake. Jesus sa: «I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» (Joh 14:2–3)

3. Jesus må komme tilbake for å forene brud og brudgom. Menigheten blir i Bibelen kalt for «brud» og Jesus blir kalt «brudgom» (Åp 19:7–9). De må forenes i et bryllup som vil skje i himmelen. Dette skjer rett etter at Jesus har hentet sin menighet hjem til himmelen. Denne hendelsen kalles for opprykkelse (1 Tess 4:17). De som er frelst, blir i hast tatt med til himmelen mens de som ikke var rede, vil bli latt tilbake til en verden med sju år under Guds dom, med kaos og enorme lidelser under Antikrists voldelige styre.

4. Jesus må komme tilbake for å dømme verden. Bibelen sier at Gud har gitt Sønnen oppgaven å dømme verden:«For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt dommen til Sønnen. » (Joh 5:22)

5. Jesus må komme igjen for Israels skyld. «På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst.» (Sak 14:4) De mennesker som ikke var rede da han kom første gang, vil da bli dømt av ham, noen til evig liv – mens andre vil miste livet og gå evig fortapt (Mat 25:46). Jesus vil deretter bygge et nytt tempel i Jerusalem og sitte på en trone i sitt nye tempel (Esek 44; Mat 19:28). Herfra vil han regjere over en hel verden i tusen fredfulle år (Åp 20:4). Tusenårsriket som vi kaller det, vil bli et fredsrike for alle nasjoner i verden, med Israel i sentrum. Til Jerusalem vil alle komme for å tilbe Jesus i tusen år – uten krig, sykdom og lidelser (Jes 33:24; Sak 14:16).

6. Jesus må komme tilbake for å demonstrere sin makt over Satan. Da Adam og Eva spiste av det forbudte tre, Kunnskapens tre, ga de over styringen av verden til Satan (Luk 4:6). Da Jesus døde for menneskenes synder, brøt han denne lenken (Joh 12:31). Nå er Jesus jordens Konge. Derfor må han komme tilbake til jorden for å sette en stopper for djevelens ødeleggelser, forføringer og herjinger på Guds jord og blant Guds skapninger (Åp 20:3.8). Gud kan ikke tillate at djevelen for alltid skader og ødelegger hans skapning (Joh 10:10). Nok er nok.

7. Jesus må komme tilbake for å avslutte denne tidsalderen. Jesus snakker om «denne tidsalder» og «den som kommer» (Mat 12:32). Når Jesus kommer synlig tilbake ved enden av denne tidsalder, vil djevelen og hans engler bli satt i et fengsel inne i jorden som blir kalt for «avgrunnen» (Åp 20:1–3). Der blir han i lenker til dommens dag som kommer rett etter at de tusen år er over (Åp 20:7). Deretter kommer den endelige dom over menneskeheten som hittil ikke er blitt dømt (Åp 20:11–15). Himmelen og jorden skal da forgå og brenne opp, og en ny himmel og en ny jord skal stige frem (2 Pet 3:10; Åp 21:1). En ny tidsalder som kalles evigheten vil starte. Paulus sier:
«Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og myndighet og velde.» (1 Kor 15:24. Se også Hebr 9:26; 1 Pet 1:20)

I ett av de siste kapitlene i Bibelen kan vi lese et av Bibelens sterkeste budskap. Det er til deg som lytter til dette budskapet og ikke er frelst. «Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.» (Åp 20:15) Hvis du leser denne artikkelen og ikke er frelst, vil jeg anbefale deg å først lese frelsesbønnen på nettsiden vår. (se link under) Tenk over det du har lest til du skjønner budskapet. Deretter kan du kan du ta imot Jesus og bli frelst ved å be denne bønnen. Da vil du motta syndenes forlatelse og evig liv. Du vil få plass i Guds evige himmel – et ubeskrivelig fint sted som Jesus har forberedt og gjort klart for alle som tar imot ham. Jesus er den eneste veien til frelse. Bibelen sier:

«Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Apg 4:12

Ønsker du å bli frelst? Les mer her!

Vis mer