Bibelkurset «Himmelpasset» er på engelsk

Bibelkurset «Himmelpasset» er på engelsk og dekker de vik­ tigste sidene ved kristendom­ men.

Kurset har slående illustra­sjoner, bilder, eksempelfor­ tellinger og mange bibel­ henvisninger. Diplomer ved fullførelse av begge delene.

Folk fra alle klasser og reli­ gioner kan her bli kjent med evangeliet, hva det innebærer å bli frelst og ha tro på Jesus Kris­ tus. Kurset berører alle kristen­ dommens viktigste sider. Det består av to deler med mange spørsmål og svar som hver en­ kelt student kan finne ut av.

Dette er en minibibelsko­ le som kan tas ned via nettet. Mange forkynnere i India og Pakistan har etterspurt kurset. Jeg håper at det vil føre til at fle­ re vil bli frelst og bedre kunne følge Mesteren.

Kurset er også tilgjengelig på norsk. Vær velsignet!

Last ned her:

The Passport to Heaven, part 1

The Passport to Heaven, part 2

Vis mer